Υλικό που δημιουργήθηκε από την περιβαλλοντική ομάδα του Γυμνασίου Ιου,

με τίτλο "Βιολογικές καλλιέργειες και βιολογικά προϊόντα"

κατά το σχολικό έτος 2012-2013.